Dynamite merkitys Hindi Dynamitissa Hindi hindiEnglishissä. om

7. Samasta kemiallista koostumusta on kirjoja kuin dynamiitiksi. Ainoa ero on, että dynamiitti räjähtää kerran, kun taas kirja räjähtää tuhat kertaa.- Yevgeny Zamyatin, Neuvostoliiton Heretic: Yevgenyn zamyatin

viralliset kielet sanakirjan käännös on huomattavasti parempi kuin Google Translation tarjoaa useita merkityksiä, Vaihtoehtoinen sanamuoto Dynamite Dynamite-lausekkeista, joilla on samanlaisia ​​merkityksiä hindi | à¹àààà¤¨à ¥ à à à ¥ €, hindi | à¤à¤¿à¤¨à ¥ ठ|à ¥ € sanakirja hindi | ààà¤ààààà ¥ à¤|àààà ¥ à à ¥ € Dynamite Translation Dynamite Merkitys Dynamiitti Määritelmä Dynamiitti Antonym Dynamite Synonyymi Hindi Language Viite Työskentely synonyymien etsimiseen, dynamiitin antonyymit.

Tämä sivu on online-leksikaalinen resurssi, sisältää luettelon dynamitista kuin sanat hindi kielellä aakkosten järjestyksessä, ja se kertoo, mitä he tarkoittavat, samassa tai muussa kielillä mukaan lukien englanti.

ठ° ा¾à¤à¤¾¾¾¤ ·¤¾¾¤ • à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à ठOM on digitaalinen sanakirja-alusta 22 viralliselle kielelle Intian laaja sanasto 10 miljoonan sanan, merkityksiä ja määritelmiä. Tarjotut kielet ovat Assamese à | ... à | à | à | à ¯ ¯ ¼ ¼à¾bengali à | ¾¾¾¾|||||||à྾bodo à¬ààत ¾à¤ ¼¤¼à ¥

ààायन྾¾¾¾à¾¾¾¾¾¾¤¾à¾¾¤¤ àààà ¥ à à¹à à ¥ € ठठठ¤¹àààྤ ° à¤μà¤ààà ¥ à¤μ à¸à¤®àà ¥ à®à ¥ ‡ à à à à à à ä • à ¥ € à¤¤à ¥ à à à ¤®à ¥ ‡ à¤, शà¾à¤ tien¤à¤¿ ठ• ྠन à ¥ ‡ ¤¤à ¥ ¥ ƒƒ¤à¤ ¥ à¤μ ठ• ठ° ¥ ‡ à¤-à¾à ¥ ¤

à¤œà ¥ € à¤μन à¤μà ¥ यà¤à ¥ € ठठठ• ठ° vas त¾¾ à¹à ¥, à ठ, À¤à¤¾¾¤¯à¤¨à¤¾¾¾¾ààྤ¾¾¤à¾¤¤ ÿ¸¸¤à¤ à à ¥ ‡ तठ• à¤šà ² ¤¾¾¾à ¤¨àà ¥ ‡ à à à ¥ ‡ स¸¤¾¾¤ ¥ ठ... पनàà ¥ ‡ स¸¸¾¾¾¤ ¥ à ¥ € ठ• à ¥ € à¤| à ¥ ‡ à¤-à¤à¤¾¾¤² ठ• ठ° त¾ हà à ¤, ठ"ठ° ठ... पªªàà ¥ € € à¤-à ¥, बà¸à ¥, ठ° ¤ à¤> à ¥ <à¤ÿà ¥ € à ಠà à à à à à à ¥ ¥ € ठ• à ¥ <À¤ ‰ ठा¤¤¤à¤¾ ठ¥, à¤, àªà ¥ ठ° à¤à ¥ à¤¯à ¥ ‡ ठ• à¤|ठ¿À¤¨ ठ• ठ° à¨à ¥ ‡ à à ¥ ‡ à à²à¤¿àààààààà ¥ ‡ शा 101 à¤šà ¥ € à¤àà ¥ ‡ à à¹à ¥ <à¤¤à ¥ €

Tämä ei ole vain tavallinen englanti hindi-sanakirja hindi englanninkieliseen sanakirjaan. Tämä sanakirja on suurin tietokanta sanan merkitykselle. Se ei ainoastaan ​​anna sinulle englantilaista ja hindia englanninkieliseksi sanalla, se tarjoaa englanninkielisen sanan merkitys yhdessä antonymien, synonyymien, esimerkkien, vastaavien sanojen ja esimerkkien suosikki TV-ohjelmista. Tämä sanakirja auttaa sinua etsimään nopeasti Hindi - Englanti käännös, englanti - hindi käännös. Se on yli 500 000 sanaa merkitys ja kasvaa edelleen. Tämä englanti hindi-sanakirja tarjoaa myös Android -sovelluksen offline-käyttöön. Sanakirjalla on pääasiassa kolme ominaisuutta: Käännä englanninkieliset sanat Hindi Käännä Hindi-sanat englanniksi, kopioidaan liitä kaikki Kohta reat-tekstiruutuun ja napauta sitten Mikä tahansa sana saada välittömästi sana merkitys. Tämä sivusto tarjoaa myös englannin kielioppia, TOEFL ja yleisimmät sanat.

Merkitys dynamiitti n in hindi on: à¤μà¤àà¸à ¥ ठ«à ¥ <à¤ÿÿ¤ • पªª||¤¾¾¤ ° à ¥ ठ¥

Haluatko tietää sanan dynamiitin merkityksen hindissä? Sivustollamme on englanninkielinen hindi-merkitykset yli 15000 sanaa. Tiimimme on vaikea löytää dynamiitin merkitys hindissä.

q Mikä on hindi dynamiitti merkitys?

à¤ªà ¥ ठ° à¾à¤μा¾¤¶à¾¾¤¤àà ¥ € ठ• िàà¸à ¥ ‡ ठ• à¹à¤à¤à ¥ ‡ àààà ¥ | à¤ªà ¥ ठ° ाà¤μा¾¤¶¤¾¾¤²àà ¥ € ठ• ा ठ... ठtien-à à ठ° à ¥ ‡ ठœà ¥ € ¤®à ¥ ‡ à¤, म¤¤¤¤ ¤à¤¬ à à à à à ठ¤ ... ठ° à ¥ ठ¥ à à à à à lähiota ा à¤à ¥ <तྠà¤à ¥ à¤ªà ¥ ठ° ाà¤μा¾¾à¤¾¾¤¾àà¾à¾¾¾¤àà ¥ € Merkitys englanniksi Dynamite ¤ • à¤¿à¤¸à ¥ ‡ ठ• à¹à¤à¤ ¥ ‡ à¹à ¥ | Dynamite à ¤®à ¥ € निठtien-¤ ‡¤ ठठठà à à à à à à ¥ ಲ à ¤ ° ¤ ¥ ठ¥ ठà à ठà à à¹à à à à त¾ à¤à ¥ à à¤à ¥ ठ... ठtien-à ¥ ठ° ¥ ‡ à¤œà ¥ € à¤®à ¥ ‡ à à à à à à à à à à à à à à à àna¾¾ ¤ • à¹à྾ à ¤œà¤¾¾¤à¤¾ à¤¹à ¥ ठ"ठ° à à स¸¤ • à ¥ € à¤¸à ¥ à¤ªà ¥ ‡ à à²à¤¿à¤ , À¤-¯¾¾ ¤ ... ठ° à ¥ à à ¥ à¬à¤¤¤¾¾¤ ‡ à¤? à¤ªà ¥ ठ° à¾à¤μा¾¤¶¤¾¾¾¤² ¥ € ठ• ा.

Dynamite = ठठ• शठ• à ¥ त¿à¤¶¤¾¾¤² ¥ € à¤μà¤¿à¸¸à ¥ ठ«À ¥ <à¤ÿÿ¤ • पªª||¤¾¾¤ °¾ à ठ¥

¥ ¨à ¥ ¤ ¤ ¥ ¥ ¥ ¤ ¤® ¥ ‡ à ¤ ¤ ... ठठ«à¤¼¤-¤¼¤¾¾¤¨à¤¿à¸¸à ¥ ¥ त¾¾¤¨ ठ• à ¥ ‡ ज࿿ààà྾¾|| ¥ € स¸¤à¤-ठन 䤤ठ¾¾¤² ठठ• à ¥ ‡ à¤¨à ¥ ‡ त¾¾ ¤® ¥ à à à ¥ à à² à ¤ à ä à ठ<àààà ¥ à à à à à à à¹à à ठ‰ à த ° ¤ • à ¥ ‡ ठ• à¤ààààà ¥ ‡ પठ° ¤ ¡À¤¾¾¤ ‡ नàà ¥ ‡ ¤ ¤®¤¾¾¤ ‡ à¤ÿ à¤¸à ¥ ‡ ¤ ‰ ठà à ा ¤|िया à¤-यà¾à ¥ ¤

à¤¨à ¥ <à¤¬à ¥ ‡ à à à¤¨à ¥ ‡ पª¤ààààà ¥ ‡ पªªàल ना¾¾¤ ‡ ¤ÿà ¥ ठ° à ¥ <à à à ¥ à à à²à¤¿à¸¸¸¤ ° ¥ € न ठ"ठ° ठ• à ¥ à à à à à à à à à à à à à à à à à ठ¸¸¸àय à¬à¤¾à¤ à à à à à à à à àà྾¾ ¤ªª¤¯à ¥ <à¤à¤ • à à¿à¤¯à¤¾à ¥ ¤

बà¿à¤ · à à à «¥ ¥ <à¤ÿ à à ¥ à à à à à à à¹à¤à¤ ¥ ‡ ठ¹à ¥ | बà¿à¤ ·¤ ठ«à ¥ <à¤ÿ à à à à ा ठà à à à à à ¥ ठ° ¥ ‡ à¤œà ¥ € ¤®à ¥ ‡ ¤, म¤¤¤² ठठà à à à à à à à à à à ¥ à à à à à¯à¤¾ à¤àà ¥ <¤¤à¤¾ ह ¥ à à à à à «à ¥ <à¤ÿ merkitys englanniksi Dynamite ¤ • à à¿à¸¸ à ¥ ‡ ठ• à¹à¤¤à ¥ ‡ à¤à ¥ | Dynamite à ¤®à ¥ € निठtien-¤ ‡¤ ठठठà à à à à à à ¥ ಲ à ¤ ° ¤ ¥ ठ¥ ठà à ठà à à¹à à à à त¾ à¤à ¥ à à¤à ¥ ठ... ठtien-à ¥ ठ° ¥ ‡ à¤œà ¥ € à¤®à ¥ ‡ à à à à à à à à à à à à à à à àna¾¾ ¤ • à¹à྾ à ¤œà¤¾¾¤à¤¾ à¤¹à ¥ ठ"ठ° à à स¸¤ • à ¥ € à¤¸à ¥ à¤ªà ¥ ‡ à à²à¤¿à¤ , À¤-¯¾¾ ¤ ... ठ° à ¥ à à ¥ à¬à¤¤¤¾¾¤ ‡ à¤? à à à à à «« à à à à à à à ä • ा.

Tunnisteet merkintä Dynamite Mitä Dynamite tarkoittaa hindi, dynamiitti merkitys hindi ja englanti, dynamiitti Ka hindi matlab, dynamiitti määritelmä hindi ja englanti, mikä on dynamiitti hindi, tiedä dynamiitti sana tästä sivu hindi ja englanti.

tezpatrika. OM, Hindi Englanti Dictionary Dictionary Auttaa sinua tuntemaan sanojen merkityksen englanniksi hindi aakkosiksi. Sanakirjan salva auttaa sinua tarkistamaan käännöksen Hindi, synonyymit, antonyms ja samankaltaiset sanat, jotka auttavat perustamaan sanasto .
Uutuudet

PEKONI CHICKEN DYNAMITE RECIPE

PEKONI CHICKEN DYNAMITE RECIPE

Dynamite Chicken tehdään batterfried rapeaa kanaa paloina tarjoillaan sänkyyn mausteinen ja kirpeä majoneesia kastiketta. Opi tekemään dynamiittia kastike.

Free24online Stream

Free24online Stream

BTS Dynamite Tropical Remix MP3 DOWNLOAD BTS juuri laskenut uusi musiikki nimeltään Dynamite Tropical Remix. Kappale on jo suuntautunut käytettävissä

BTS2019 2018Dynamite2019 tämä year2019s kaikkein suoratoistona kappale Apple Music

BTS2019 2018Dynamite2019 tämä year2019s kaikkein suoratoistona kappale Apple Music

Dynamite on kolmas raita Kpop tunne BTS keräät yli miljardi YouTube katselua, kun menestys pojat Luv ja DNA.

Woonsocket Knights of Columbus palvelevat mausteinen sandwich hyvään

Woonsocket Knights of Columbus palvelevat mausteinen sandwich hyvään

Woonsockets Dynamite Huolimaton Joe Sandwich Reseptit ainesosia, nutritions, ja niihin liittyvä reseptit

Osta Eagle Brand makeutettu maitotiiviste 300 ml Walmart Kanadasta. Osta lisää Maitosäilytteet verkossa osoitteessa Walmart. a

Osta Eagle Brand makeutettu maitotiiviste 300 ml Walmart Kanadasta. Osta lisää Maitosäilytteet verkossa osoitteessa Walmart. a

Osta Eagle Brand makeutettu maitotiiviste 300 ml Walmart Kanadasta. Osta lisää Maitosäilytteet verkossa osoitteessa Walmart. a

Twinings Earl Grey Mokka Latte

Twinings Earl Grey Mokka Latte

Tässä Lontoo Sumu juoma on herkkä, koukuttava makuja laventeli ja vanilja. Tee tämä Earl Grey tee latte löysä teehen tai teepussit.

Kofeiini yliannostus on erittäin harvinaista, mutta heres miten se voi tapahtua

Kofeiini yliannostus on erittäin harvinaista, mutta heres miten se voi tapahtua

Takaisin vuonna 2001, HomeGown Tea Brand Grphon Tea Companys Perustaja Lim Tian Wee tiesi mitään juomasta. . Lue lisää StraitSimesista. OM.

Earl Grey Tea

Earl Grey Tea

10 Yllättävää Edut Earl Grey Tea et koskaan tiennyt Tukena tiede ja Studies

Kuinka paljon kofeiinia Earl Grey Tea

Kuinka paljon kofeiinia Earl Grey Tea

Sinun olisi yllättynyt siitä, kuinka paljon kofeiinia on elintarvikkeiden ja juo kulutamme päivittäin, edes ajatellut sitä.

Uutuudet

Earl Grey Tea Kofeiini, Ainesosat Origins

Lisätietoja

Usein katsotaan

Brioche Ranskan paahtoleipää infusoida Earl Grey Tea

Brioche Ranskan paahtoleipää infusoida Earl Grey Tea

Tuoksuva ja herkullinen Earl Grey Cream -reitit. Jumalallinen tee ravista valmistettu aromaattisella Earl Grey teellä infusoimalla vaniljajäätelöä ja sokerisiirappia.

Earl Grey Tea Asiakasarvostelut

Earl Grey Tea Asiakasarvostelut

1900-luvun suosittu Britannian pääministerin jälkeen on nyt tullut pysyvä osa maailman teekulttuuria. Tämän pitkän tr

Maitoa kuorrute Earl Grey teetä

Maitoa kuorrute Earl Grey teetä

Lämpenevät ja viihtyisä lomakauden tällä karamelli Earl Grey teetä. Sen yksinkertainen resepti tasolle jopa normaaliin Earl Grey teetä

Pinterest ei enää tue tällä selaimella eli 6

Pinterest ei enää tue tällä selaimella eli 6

Tiedän, että tämä resepti kuulostaa oudolta, mutta kokeilla tätä reseptiä ilmestyi valtion North Carolina -lehden kesäkuussa 2007 julkaistussa toimituksissa. Editori vertaili näiden kekseiden reseptiä perheen salaiselle kädenpuristukseen

Kaikkein ADORABLE pääsiäispupu Bottom sokeria evästeet

Kaikkein ADORABLE pääsiäispupu Bottom sokeria evästeet

Lapset rakastavat sekoittamalla taikinaa näiden söpö pääsiäistä keksejä. Seuraa resepti ja löytää ainesosat Sainsburys tänään Etsi uusia ideoita ja inspiraatiota Sainsburys Reseptit.

30 Pääsiäinen evästeet Joka Bunny rakastaa Wilton

30 Pääsiäinen evästeet Joka Bunny rakastaa Wilton

Aloitin tämän perinteen tyttäreni kun hän nuorempi kuin hän rakasti koristella munan muotoinen evästeet. Se ei ole pääsiäinen talomme ilman Pääsiäismuna evästeet.

Mini Egg Chocolate Orange Cookies Pääsiäinen reseptit Tesco Real Food

Mini Egg Chocolate Orange Cookies Pääsiäinen reseptit Tesco Real Food

Autamme sinua paistamaan jotain erityistä evästeen evästeiden kanssa. Nähdään keittiössä

Lasit kinkkupihvi resepteihin ainesosilla, ravitsemuksella, ohjeissa ja niihin liittyvissä resepteissä

Lasit kinkkupihvi resepteihin ainesosilla, ravitsemuksella, ohjeissa ja niihin liittyvissä resepteissä

Lasit kinkkupihvi resepteihin ainesosilla, ravitsemuksella, ohjeissa ja niihin liittyvissä resepteissä

Hetki vain...

Hetki vain...

Vastustamattomasti herkullisia ja söpö suklaa pääsiäis cupcakes wow vieraille

Käytämme evästeitä
Käytämme evästeitä varmistaaksemme, että annamme sinulle parhaan kokemuksen verkkosivuillamme. Käyttämällä verkkosivustoa hyväksyt evästeiden käytöstä.
Salli evästeet.